ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ បម្រើការងារនៅ មជ្ឈមណ្ឌលផលិត ថ្នាលបណ្តុះមេរោគ (CMML) និង ផ្នែកទទួលខុសត្រូវលើការសរសេរនិតិវិធីស្តង់ដានិងរៀបចំឯកសារសម្រាប់ ISO 9001-2015

Posted on: 09/23/2020 10:44:35 AM