ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ អ្នកប្រមូលទិន្ន័យ និងសំណាក គម្រោង PigFlueCam+ លើប្រធានបទ «ការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនៃជំងឺទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធផលិតកម្មសត្វជ្រូកនៅកម្ពុជា»  នៅផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍រ៉ូដុលហ្វមេរីយើ នៃ ស.វ.ស

Posted on: 08/13/2020 10:11:12 AM