ដំណឹងជ្រើសរើស៖ បុគ្គលិក បម្រើការងារនៅការិ.រដ្ឋបាល ផ្នែកកិច្ចការនិស្សិត (តួនាទីអ្នកសម្របសម្រួលគ្រប់គ្រងបន្ទប់សិក្សា) ម.វ.វ (ចំនួន ០៥រូប) និង ស.ប.ថ.វ(ចំនួន ០៣រូប) នៃ ស.វ.ស។

Posted on: 09/26/2019 10:17:58 AM