ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ បម្រើការងារនៅ មណ្ឌលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវេជ្ជសាស្ត្រ(UHS/JATA MDC) នៃ ស.វ.ស ។

Posted on: 08/16/2019 3:56:46 PM