ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ បម្រើការងារនៅការិយាល័យរដ្ឋបាល(ទទួលបន្ទុកការងារទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ) មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ នៃ ស.វ.ស ។

Posted on: 08/12/2019 8:49:22 AM