ដំណឹងជ្រើសរើស៖ បុគ្គលិកបម្រើការងារនៅការិយាល័យរដ្ឋបាល(ទទួលបន្ទុកការងារទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ) មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ នៃ ស.វ.ស។

Posted on: 07/05/2019 8:29:07 AM