ដំណឹងជ្រើសរើស៖គ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តី សម្រាប់បង្រៀននៅថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ជម្ងឺមហារីក នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃ ស.វ.ស ។

Posted on: 05/21/2019 8:03:38 AM