សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិត ស.វ.ស ចំនួន ២រូប ទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ COLOGNE ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩ ។

By: Media | Posted on: 06/12/2018 8:55:28 AM