គណ:កម្មាធិការលទ្ធកម្ម៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការងារជួសជុលអគារសម្តេច ហ៊ុន សែន ជាន់ផ្ទាល់ដីធ្វើជាគ្លីនិកទន្តវទនសាស្រ្ត និងអគារសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន (អគារទី៣ ជាន់ទី៣ ធ្វើជាបន្ទប់រដ្ឋបាលមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត

By: Media | Posted on: 09/27/2018 9:53:47 AM