សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (ស.វ.ស) សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតស.វ.សទាំងអស់ ដែលត្រូវប្រឡងចេញថ្នាក់ជាតិថ្ងៃទី២២-២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ។

By: Media | Posted on: 05/31/2018 3:03:44 PM