សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងចេញថ្នាក់ជាតិ នៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល សម័យប្រឡងថ្ងៃទី២២-២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។

By: Media | Posted on: 05/24/2018 3:42:11 PM