សេចក្តីជូនដំណឹង លើកទី២ ស្តីពី ការជ្រើសរើសនិស្សិតអោយចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្មបបណ្តុះបណ្តាលបន្តពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី១ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ នៅ​ស.វ.ស។

By: Media | Posted on: 02/23/2018 4:20:34 PM