ការបើកទទួលបេក្ខជនចូលរួមប្រកួត "ស្លាកផ្សព្វផ្សាយអំពីការស្រាវជ្រាវ" ក្នុងទិវាស្រាវជ្រាវបារាំង-កម្ពុជា ព័ត៌មានលម្អិត សូមអាននូវសេចក្តីជូនដំណឹងដែលភ្ជាប់ជូន។

By: Media | Posted on: 02/19/2018 2:25:01 PM