ផ្នែកសុខភាពសាធារណ:៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការរៀបចំថ្នាក់បង្រៀនពិសេសអំពី Food Safety and Nutrition

By: Media | Posted on: 01/11/2018 8:58:30 AM

សូមចុះឈ្មោះចូលរួមជាមួយផ្នែកកិច្ចការនិស្សិតរបស់ផ្នែកសុខភាពសាធារណ: (តាមរយ:លេខទូរស័ព្ទ) អោយបានមុនថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨។