សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ពាក្យសុំធ្វើកម្មសិក្សាថ្នាក់ឯកទេស DFMS/DFMSA 2018-2019 នៅប្រទេសបារាំង

By: Media | Posted on: 12/28/2017 8:13:30 AM

ទីកន្លែង និងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់សម្រាប់ទទួលពាក្យ Dossier 1 ៖
=> កន្លែងទទួលពាក្យសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស៖
ផ្នែកកិច្ចការនិស្សិត នៃមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ ស.វ.ស (អគារ DES ជាន់ផ្ទាល់ដី)
=> ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការទទួលពាក្យ ៖ ត្រឹមថ្ងៃ សុក្រ ទី ០៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង១៧.០០នាទី ។