សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស.វ.ស សូមប្រកាសជូននិស្សិត និងសាធារណ:ជនទូទៅថា ស.វ.ស ពុំមានផ្តល់សេវាណាមួយទាក់ទងនឹងការបើកបង្រៀនវគ្គបំប៉នវិស្សមកាល ឬ វគ្គបង្រៀនត្រៀមប្រឡងនោះឡើយ។

By: Admin | Posted on: 10/11/2017 8:53:29 AM

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ជូននិស្សិត និងសាធារណ:ជនទូទៅ
ស.វ.ស សូមប្រកាសជូននិស្សិត និងសាធារណ:ជនទូទៅថា ស.វ.ស ពុំមានផ្តល់សេវាណាមួយទាក់ទងនឹងការបើកបង្រៀនវគ្គបំប៉នវិស្សមកាល ឬ វគ្គបង្រៀនត្រៀមប្រឡងនោះឡើយ។