សេចក្តីជូនដំណឹងជូនចំពោះអតីតនិស្សិតដែលពុំបានចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ នាថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ សូមមេត្តាត្រៀមចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រនៅឆ្នាំក្រោយ

By: Admin | Posted on: 09/06/2017 3:35:38 PM

សេចក្តីជូនដំណឹងជូនចំពោះអតីតនិស្សិតដែលពុំបានចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ នាថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ សូមមេត្តាត្រៀមចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រនៅឆ្នាំក្រោយ