សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សុខភាពសាធារណៈ (Master in Public Health) និង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកអេពីដេមីសាស្រ្ត (Master of Science in Epidemiology) ជំនាន់ទី១

Posted on: 07/31/2019 2:48:13 PM