សកម្មភាពអនុវត្តផ្ទាល់របស់និស្សិត ស.វ.ស នៅមន្ទីរពិសោធន៍បង្ហាញត្រាប់ (Skill and Simulation Laboratory) របស់សាកលវិទ្យាល័យ ជាមួយទៅនឹងឧបករណ៍សម្រាប់អនុវត្តជាក់ស្តែង ដែលកើតចេញពីទំនើបកម្មរបស់សាកលវិទ្យាល័យ។

By: Admin | Posted on: 07/06/2017 3:38:50 PM

តើនេះគឺជាសកម្មភាពនៅមន្ទីរពេទ្យឬ? នេះគឺជាសកម្មភាពអនុវត្តផ្ទាល់របស់និស្សិត ស.វ.ស នៅមន្ទីរពិសោធន៍បង្ហាញត្រាប់ (Skill and Simulation Laboratory) របស់សាកលវិទ្យាល័យ ជាមួយទៅនឹងឧបករណ៍សម្រាប់អនុវត្តជាក់ស្តែង ដែលកើតចេញពីទំនើបកម្មរបស់សាកលវិទ្យាល័យ។
ការបណ្តុះបណ្តាលនៅ ស.វ.ស កំពុងវិវត្តជាលំដាប់ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលបែប Competency Based Education ដែលមានការបង្រៀនទ្រឹស្តី រួមជាមួយការអនុវត្តផ្ទាល់នៅមន្ទីពិសោធន៍បង្ហាញត្រាប់ មុននឹងការអនុវត្តជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដោយផ្ទាល់។ 
នេះគឺជាការរីកចម្រើននៃការបណ្តុះបណ្តាលនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ក្នុងកិច្ចខិតខំកែសម្រួលដោយផ្តោតទៅលើចំណេះធ្វើជាគោល (Competency Based Education) តាមរយៈការអនុវត្តន៍ដោយផ្ទាល់នៅមន្ទីរពិសោធន៍បង្ហាញត្រាប់ (Skill and Simulation Laboratory) របស់សាកលវិទ្យាល័យ ឱ្យច្រើនបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានជូនដល់និស្សិតរបស់ខ្លួន។