សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ០១រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែកគ្រប់គ្រងថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (អ្នកអនាម័យ) ។

Posted on: 10/30/2017 4:35:20 PM