ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រឡងថ្នាក់ជាតិ ជ្រើសរើសចូលរៀនវិស័យសុខាភិបាល ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ នឹងដាក់លក់ជូននៅទីធ្លាមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត ទីតាំងទី១ (ទល់មុខអគារខ្ពស់វឌ្ឍន:) នៃ ស.វ.ស ចាប់ពីវេលាព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ កញ្ញា ២០១៧ តទៅ។

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រឡងថ្នាក់ជាតិ ជ្រើសរើសចូលរៀនវិស័យសុខាភិបាល ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ នឹងដាក់លក់ជូននៅទីធ្លាមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត ទីតាំងទី១ (ទល់មុខអគារខ្ពស់វឌ្ឍន:) នៃ ស.វ.ស ចាប់ពីវេលាព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ កញ្ញា ២០១៧ តទៅ។

Posted on: 09/18/2017 9:27:42 AM