សេចក្តីជូនដំណឹងចំពោះបេក្ខជន/បេក្ខនារីទាំងអស់ ឱ្យបានជ្រាបថា៖ ស.វ.ស នឹងពន្យាពេលទទួលជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់ឯកទេសចក្ខុគិលានុបដ្ឋាក ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥។

Posted on: 12/08/2015 11:04:55 PM