សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមលក់ និង ទទួលពាក្យសុំប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និង បរិញ្ញាបត្ររង។

Posted on: 10/30/2015 4:38:05 PM