សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យារពេលទទួលពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យ International University of Health and Welfare (IUHW) ប្រទេសជប៉ុន

Posted on: 07/03/2020 3:26:01 PM