ការបណ្ដុះបណ្ដាល​នៅថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

No គោត្តនាម និងនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ E-mail ផ្សេងៗ
1 ស៊ុយ សុវណ្ណធីតា Sovanthida Suy F sovanthidasuy@uhs.edu.kh Detail
2 ឃួន ឌីណា Khuon Dyna F khuondyna@uhs.edu.kh Detail
3 នី ចន្ធូ Ny Chanthou F nychanthou@uhs.edu.kh Detail
4 ភូ សុជាតា Phou Socheata F socheataphou@uhs.edu.kh Detail