ព័ត៌មានអំពីការសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សា​មាន​រយៈពេល ៤​ឆ្នាំ
 • សម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាននឹងអនុវត្តទៅតាមកម្មវិធីដែលកំពុងអនុវត្តដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំ​សិក្សាមូលដ្ឋានរប ស់ ស.វ.ស
 • ថ្នាក់ឆ្នាំទី ២ ឡើងទៅ នឹងត្រូវរៀនពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង ១ រសៀល ដល់ម៉ោង ៥ល្ងាច

a) ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន (មាន 32 ក្រេឌីត)

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោងទ្រឹស្ដី ម៉ោងប្រតិបត្ដិ ចំនួនក្រេឌីត
1 កាយវិភាគវិទ្យា ( Anatomy ) 45 H 3 Credits
2 ជីវវិទ្យា ( Biology ) 30 H 2 Credits
3 កអំប្រ៊ីយ៉ូវិទ្យា ( Embryology ) 15 H 1 Credits
4 ការណែនាំអំពីសុខភាពសាធារណៈ( Introduction to Public Health ) 45 H 3 Credits
5 ភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺ( Infectious disease agents ) 45 H 3 Credits
6 ប្រវត្ដិវិទ្យា ( History ) 30 H 2 Credits
7 ទស្សនវិជ្ជា ( Philosophy ) 30 H 2 Credits
8 គណិតវិទ្យា ( Mathematics ) 15 H 1 Credits
9 គីមីវិទ្យា ( Chemistry ) 15 H 1 Credits
10 ជីវគីមី ( Bio-Chemistry ) 30 H 2 Credits
11 រូបវិទ្យា ( Physics ) 30 H 2 Credits
12 ចិត្ដវិទ្យា ( Psychology ) 30 H 2 Credits
13 ប្រជាសាស្ដ្រ ( Demography ) 30 H 2 Credits
14 ភាសាអង់គ្លេស ( English ) 90 H 6 Credits
សរុប 450 H 32 Credits

កំណត់សម្គាល់ ៖

 • ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និង​​ ឱសថសាស្រ្ត សិក្សាតែភាសាបារាំង
 • ផ្នែកទន្តវទនសាស្រ្ត បរិញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាក បរិញ្ញាបត្រឆ្មប និង បរិញ្ញាបត្រសុខភាពសាធារណៈ សិក្សាតែភាសាអង់គ្លេស
 • រាល់ម៉ោងនៃការប្រឡង ( គ្រប់មុខវិជ្ជា ) មិនបូកបញ្ចូលក្នុងម៉ោងបង្រៀនទេ

b) ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាទី 2 (មាន 36 ក្រេឌីត)

ល.រ មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត
1 កាយវិភាគវិទ្យា (Anatomy) 3 Credits
2 អេពីដេមីសាស្រ្ត (Epidemiology) 2 Credits
3 ការថែទាំសុខភាពជាមូលដ្ឋាន (Fundamental nursing care) 2 Credits
4 ការលើកកំពស់សុខភាព (Health promotion) 4 Credits
5 សេវាទាក់ទងនឹងវេជ្ជសាស្ត្រ/មន្ទីពិសោធន៍/និងរូបភាព (Laboratory/Imaging/ and Medical related services) 2 Credits
6 សរីរៈវិទ្យា (Physiology) 4 Credits
7 វិទ្យាសាស្ត្រនៃការប្រព្រឹត្តិ (Behavior science) 2 Credits
8 ការថែទាំសុខភាពបឋម (Primary Health care) 1 Credits
9 ប្រព័ន្ធតាមដានជម្ងឺ (Disease surveillance systems) 2 Credits
10 សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុសុខាភិបាល (Health economics and finance) 2 Credits
11 ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាល (Health information system) 3 Credits
12 ជម្ងឺឆ្លង (Infectious diseases) 2 Credits
13 Maternal Nursing methodology (basic midwifery care) 2 Credits
14 ការគ្រប់គ្រងសុខភាពសាធារណៈ (Public Health management) 3 Credits
15 ជីវះស្ថិតិ (Biostatistics) 2 Credits

c) ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាទី 3 (មាន 34 ក្រេឌីត)

ល.រ មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត
1 អាហារូបត្ថម្ភសំរាប់សហគមន៏ (Community Nutrition) 2 Credits
2 ការគ្រប់គ្រងឱសថនិងភស្តុភារ (Drug/logistic management) 1 Credits
3 ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈ(English for Public Health) 4 Credits
4 ជម្ងឺមិនឆ្លង (Non-communicable diseases) 2 Credits
5 សុខភាពការងារ (Occupational Health) 2 Credits
6 សុខភាពបរិស្ថាន (Environmental health) 2 Credits
7 គោលការណ៍គណនេយ្យ (Principle of accounting) 2 Credits
8 គោលការណ៍ទីផ្សារ (Principle of Marketing) 2 Credits
9 សុខភាពបន្តពូជ (Reproductive health) 2 Credits
10 ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស 2 Credits
11 ការចចារ និង ដំណោះស្រាយបញ្ហា(Negotiation and conflict resolution) 4 Credits
12 ការអប់រំសុខភាពនៅតាមសហគមន៍(Community based health education) 3 Credits
13 សុវត្ថិភាពអាហារ (Food safety) 2 Credits
14 ការស៊ើបអង្កេតអំពីការផ្ទុះជម្ងឺរាតត្បាត (Outbreak investigation) 1 Credits
15 ការសរសេរគំរោង (Proposal writing) 2 Credits
16 ការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយគុណភាព (Quality Management) 2 Credits

d) ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាទី 4 (មាន 29 ក្រេឌីត)

ល.រ មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត
1 វិធីសាស្រ្តបែបគុណភាព (Qualitative methods) 2 Credits
2 ការកសាងក្រុម និង​ ទំនាក់ទំនង(Team building and communication) 2 Credits
3 ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ (Waste management) 2 Credits
4 ការរៀបចំទុកដាក់ឯកសារ (Filling and record keeping) 1 Credits
5 ការពិនិត្យឯកសារវិទ្យាសាស្រ្ត/ ការរៀបចំសារណា(Literature review/memoir preparation) 3 Credits
6 ចំណេះដឹងផ្នែករដ្ឋបាល (Administrationn code) 3 Credits
7 គការណែនាំអំពីគោលនយោបាយសុខាភិបាល និង ច្បាប់សុខាភិបាល (Health policy, laws & regulations) 3 Credits
8 សុខភាពផ្លូវចិត្ត និង ការញៀន (Mental health and addiction) 2 Credits
9 ការងារចុះមូលដ្ឋាន/ការចុះសហគមន៍(Fieldwork/community visit) 4 Credits
10 ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និង ការវិភាគទិន្នន័យ Data Management and Data Analysis 4 Credits
11 ការការពារសារណា (Memoir writing and defense) 3 Credits
និស្សិតដែលអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនបានលុះត្រាតែ៖
 • មានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុទិយភូមិ ឬ សញ្ញាបត្រ​ដែលមានតម្លៃស្មើ
 • ការជ្រើសរើសឲ្យចូលរៀនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ និង ច្បាប់ ដែលមានជាធរមាន

ក្រោយពេលបញ្ជប់ការសិក្សានៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសុខភាពសាធារណៈនិស្សិតអាច៖

 • ពិពណ៌នាអំពី វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន ផ្នែក វេជ្ជសាស្រ្ត ផ្នែកថែទាំ និងផ្នែកឆ្មប
 • កំណត់បាននូវលក្ខខណ្ឌទាក់ទងនឹងសុខភាព និង ការអន្តរាគមន៍ដែលអាចធ្វើទៅបានសំរាប់បញ្ហាសុខភាព
 • រៀបចំធ្វើការអន្តរាគមន៍សុខភាពសាធារណៈ និង ការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗដោយសហការណ៍ជាមួយអ្នកជំនាញ សុខាភិបាលផ្សេងទៀត
 • ធ្វើការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព លើការគ្រប់គ្រងនិង ការងាររដ្ឋបាលឲ្យដូចជាបុគ្គលិក ឬ អ្នកគ្រប់ គ្រង ចាត់ចែងនៃអង្គភាពសុខាភិបាល​
 • ចេះពិភាក្សាអំពីគំនិត និងគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម៖
 • គន្លឹះនៃការគ្រប់គ្រងមុខងារ
  • ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
  • ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និង ទីផ្សារ
  • ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាល
  • ការគ្រប់គ្រងសេវាសុខាភិបាល
  • ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និង អង្កេតតាមដានជំងឺ
ក្រៅពីទទួលបានការបង្រៀនទ្រឹស្តី ​និងការអនុវត្តន៍និស្សិតអាច៖
 • ចូលរួមក្នុងកិច្ចការសិក្សាស្រាវជ្រាវ​ ឬវាយតម្លៃ ផ្សេងៗជាមូយសាស្ត្រាចារ្យ
 • ចូលរួមសិក្ខាសិលា ​ឬសនិ្នបាតវិទ្យាសាស្ត្រនានា
 • ជ័យលាភី ឬរង្វាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនានា
 • បន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេស
 • ចុះអនុវត្ត និងកម្មសិក្សាជាក់ស្តែង ក្នុងវិស័យ​សុខភាពសាធារណៈ
 • និស្សិតត្រូវតែប្រឡងជាប់គ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់
 • និស្សិតត្រូវទទួលពិន្ទុមធ្យមភាគ (GPA) យ៉ាងតិចបំផុត 2.0
 • និស្សិតត្រូវតែបញ្ចប់ការចុះសហគមន៍
 • និស្សិតត្រូវតែការពារសារណាបានជោគជ័យ
 • និស្សិតត្រូវតែបំពេញតាម ប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីទ្បា ឬ បទដ្ឋានផ្យេងៗ ឬ អនុក្រិត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្តីពីការបណ្តុះ​ប​ណ្តាលក្នុងវិស័យ សុខាភិបាលនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលនៅមានតម្លៃជាធរមាន
ថ្នាក់ឆ្នាំទី ១ ដល់ឆ្នាំទី៤ ១២០០ ដុល្លារ​ក្នុង ១ឆ្នាំ
ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសុខភាព​សាធារណៈ និស្សិត​នឹងក្លាយខ្លួន ​ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ ​ ជាអ្នកដែលមានជំនាញផ្នែកសុខភាព​សាធារណៈ និង​ជាអ្នកដឹកនាំ នៅតាម៖
 • ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល​ (ឧទាហរណ៏៖​ នៅតាម ក្រសួង មន្ទីរ ឬវិទ្យាស្ថានជាតិនានា)
 • គ្រឹះស្ថានអប់រំ សាធារណៈ ​និងឯកជន
 • អង្គការ​មិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ​ និងអន្តរជាតិ (ឧទាហរណ៏៖​ WHO, FAO, WFP, PSK, RACHA…)
 • ដៃគូរ​ស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​សុខាភិបាល
 • ក្រុមហ៊ុនឯកជនជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • គ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវ និង​ប្រឹក្សាយោបល់ សាធារណៈ ​និងឯកជន