និស្សិតមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត

ការសិក្សាអនុវត្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ របស់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យ ឳសថសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល More »

និស្សិតគិលានុបដ្ឋាក

2. ការអនុវត្តគ្លីនិករបស់និស្សិតគិលានុបដ្ឋាក នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត សុខាភិបាល More »

និស្សិតមហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្រ្ត

3. ការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងក្នុងការផ្តល់សេវាពិនិត្យ និងព្យាបាលធ្មេញរបស់និស្សិត មហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល More »

ពិធីប្រគល់រង្វាន់ដល់និស្សិតឆ្មើមលេខ១

ពិធីប្រគល់រង្វាន់ដល់និស្សិតឆ្មើមលេខ១ ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ២០១២-១០១៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល More »

កម្មវិធីសិក្សាស្វែងយល់ពីសមាគមន៍របស់និស្សិត

កម្មវិធីសិក្សាស្វែងយល់ពីសមាគមន៍របស់និស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល នៅខេត្តកំពង់ធំ More »

 

បង្កើនការបរិច្ចាគឈាមគឺបន្ថយអត្រាស្លាប់មាតា

1Banner for 25 Dec copy

Flyer for Blood donation

ការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិបរិញ្ញាបត្រគិលានុដ្ឋាក (IPBN)

newsដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល និងមន្ទីរពេទ្យ Hebron របស់ប្រទេសកូរ៉េនៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥ នេះសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល នឹងបើក​  <<កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិបរិញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាក>>

ទាញយកឯកសារ

ឱកាសពិសេសសម្រាប់និស្សិតឱសថសាស្រ្ត ក្នុងការពង្រីកបន្ថែមនូវគំនិតក្នុងកិច្ចការស្រាវជ្រាវ

newsនិស្សិតឱសថសាស្រ្តដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទំនាក់ទំនងលោកឱសថបណ្ឌិត ទី វុទ្ឋី Tel: 012 512 151

ទាញយកឯកសារ

ឱកាសការងារសម្រាប់អតីតនិស្សិតផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត

Prudential Work for Medicine 12