តម្លៃសិក្សា

១. ចំពោះមហាវិទ្យាល័យទាំងបី

លេខ មហាវិទ្យាល័យ ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២ ឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំទី៤ ឆ្នាំទី៥ ឆ្នាំទី៦ ឆ្នាំទី៧ ឆ្នាំទី៨
វេជ្ជសាស្ត្រ ១,៥០០.០០$ ១,៤០០.០០$ ១,៤០០.០០$ ១,៤០០.០០$ ១,២០០.០០$ ១,២០០.០០$ ៦០០.០០$ -------------
ឱសថសាស្ត្រ ១,៥០០.០០$ ១,៤០០.០០$ ១,៤០០.០០$ ១,៤០០.០០$ ១,២០០.០០$ ------------- ------------- -------------
ទន្តវទនសាស្ត្រ ១,៥០០.០០$ ១,៤០០.០០$ ១,៤០០.០០$ ១,៤០០.០០$ ១,២០០.០០$ ១,២០០.០០$ ១,២០០.០០$ -------------

២. ១. ចំពោះថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

លេខ ថ្នាក់ ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២ ឆ្នាំទី៣
គិលានុបដ្ឋាក ១,១០០.០០$ ១,១០០.០០$ ១,១០០.០០$
ឆ្មប ១,១០០.០០$ ១,១០០.០០$ ១,១០០.០០$
សុខភាពសាធារណៈ ១,១០០.០០$ ១,១០០.០០$ ១,១០០.០០$

២. ៣. ចំពោះថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាកឆ្មប(3+1)

លេខ ថ្នាក់ ឆ្នាំទី១
និស្សិតបង់មួយចប់ការសិក្សា ១,១០០.០០$