(855) 23 430 559

  • សកម្មភាពសិក្សារបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល។

  • ការអនុវត្តត្រាប់របស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

  • សកម្មភាពប្រឡងរបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល។

  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  • ដំណើរការនៃការប្រឡងតាមប្រព័ន្ឋកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

  • មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ដកស្រង់បទពិសោធន៍ អំពីប្រព័ន្ឋសេវាសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន និង ស្វែងយល់ពីការគ្រប់គ្រងឱសថនៅស្រុកប្រតិបត្តិ មណ្ឌលសុខភាព និង មន្ទីពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម

ព័ត៍មានថ្មីៗ

ព្រឹត្តិការណ៍នានា

វីដេអូព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

មណ្ឌលព័ត៍មាន

ចំណាប់អារម្មណ៍និស្សិត