(855) 23 430 559

 • ពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ របស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

 • និស្សិតពូកែមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្តក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៣-២០១៤

 • និស្សិតពូកែមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៣-២០១៤

 • និស្សិតពូកែមហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្រ្តក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៣-២០១៤

 • និស្សិតពូកែសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៣-២០១៤

 • ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ និង សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

 • ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល និង វិទ្យាស្ថានបច្ចកវិទ្យាកម្ពុជា

 • ជំនួបគ្រួសារនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីមូលនិធិ A & H Fujomoto

 • បន្ទប់ការការអនុវត្តត្រាប់ផ្នែកទន្តវទនសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

 • ការអនុវត្តត្រាប់របស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

 • ដំណើរការនៃការប្រឡងតាមប្រព័ន្ឋកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

ព័ត៍មានថ្មីៗ

ព្រឹត្តិការណ៍នានា

វីដេអូព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

ហេតុអ្វីបានជាសិក្សានៅ⁣ស.វ.ស?

មណ្ឌលព័ត៍មាន

ចំណាប់អារម្មណ៍និស្សិត