ចក្ខុវិស័យ:
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាស្ថាប័នអប់រំដែលនាំមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខភាពដែលក្នុងនោះ និស្សិត សាស្ត្រាចាគ្រូបង្រៀន មន្ត្រីនិងបុគ្គលិកព្យាយាមឱ្យបានល្អប្រសើរក្នុងការអប់រំ, បង្រៀន, ស្រាវជ្រាវ និង សេវាសាធារណៈ។
បេសកកម្ម:
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល នឹងរួមចំណែកធ្វើឱ្យសុខភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រសើរឡើងដោយ:
  • ធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រទេស
  • ផ្តល់នូវសេវាកម្មដែលមានគុណភាពនិងសីលធម៍
  • ការគ្រប់គ្រងដោយមានប្រសិទ្ធិភាពនិងតម្លាភាព
  • ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាតិនិងអន្តរជាតិ