ក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលបានកំណត់នៃគោលដៅសំខាន់ៗចំនួនប្រាំមួយ សម្រាប់ប្រាំឆ្នាំបន្ទាប់:
 • គោលដៅទី ១:
  សម្រេចបាននូវការទទួលស្គាល់និងត្រូវបានសម្រាប់ទាំងឧត្តមភាពនិងការអភិវឌ្ឍនិស្សិតនិងមហាវិទ្យាល័យរបស់យើងសិក្សា
 • គោលដៅទី ២:
  ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាស្ថាប័នឈានមុខគេដែលជាការស្រាវជ្រាវនិងការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • គោលដៅទី ៣:
  រួមចំណែកដល់ការផ្តល់សេវាកម្មដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃសហគមន៍របស់យើង
 • គោលដៅទី ៤:
  ជំរុញអភិបាលកិច្ចល្អនិងការធ្វើទំនើបកម្ម
 • គោលដៅទី ៥:
  អភិវឌ្ឍដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធនធានមនុស្សនិងកន្លែងដែលបានទាមទារសម្រាប់ការប្រសើរ
 • គោលដៅទី ៦:
  ពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ